Taylor Wimpey North East Cardiff

Project Summary

Taylor Wimpey is consulting on its plans for outline planning permission for a mixed-use development including up to 2,500 new homes, land for employment use, District Centre and mixed-use areas to include retail, community, leisure and education uses; open space; and supporting highways and drainage infrastructure.  

The proposed development is located on land east of Lisvane, north of Cyncoed and Pontprennau and south of the M4 and some 5 miles north of Cardiff city centre (comprising part of the Strategic Site F allocation within Cardiff City Council’s Local Development Plan (January 2016)).

 

Crynodeb o'r Prosiect

Mae Taylor Wimpey yn ymgynghori ar ei gynlluniau am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad defnydd cymysg, yn gynnwys hyd at 2,500 o gartrefi newydd, tir ar gyfer defnydd cyflogaeth, Canolfan Ardal ac ardaloedd defnydd cymysg i gynnwys defnyddiau manwerthu, cymunedol, hamdden ac addysg; man agored; a chynnal priffyrdd ategol a seilwaith draenio. 

Lleolir y datblygiad arfaethedig ar dir tua'r dwyrain o Lys-faen, i'r gogledd o Gyncoed a Phontprennau ac i'r de o'r M4 ac oddeutu 5 milltir i'r gogledd o ganol dinas Caerdydd (sy'n cynnwys rhan o'r dyraniad Safle Strategol F o fewn Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Dinas Caerdydd (Ionawr 2016)).

Community Consultation

Prior to a planning application being submitted, is being undertaken, which started on 14 November 2018. The deadline for comments has since been extended until 2 January 2019 and full detail of the draft planning application can be viewed below.

As the planning applications will be classed as a ‘major’ project (under the Planning (Wales) Act 2015), a 28-day consultation is required to be undertaken in line with the guidance, and the application will need to be accompanied by a Pre-Application Consultation (PAC) Report, evidencing that the necessary consultation has been undertaken, reporting issues raised and if and how these have been addressed within the final plans. 

Please tell us what you think about the plans so we can take views on board before we finalise the proposal ahead of submitting a planning application to Cardiff City Council. You can make your views known by emailing: NECardiff@taylorwimpey.com

The deadline for comments is 2 Janaury 2019. We welcome comments in both English and Welsh.

If you have any queries about the project you can email NECardiff@taylorwimpey.com or call 02921 675484 (this number will take you through to the Grasshopper Communications team that are assisting with our consultation process).

The consultation is being undertaken on behalf of Taylor Wimpey by specialist community engagement company Grasshopper Communications, based in Cardiff.

Ymgynghori â'r Gymuned

Cyn cyflwyno cais cynllunio, cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y cynlluniau, a ddechreuodd ar 14 Tachwedd. Mae'r dyddiad cau ar gyfer sylwadau nawr wedi'i ymestyn tan 2 Ionawr 2019, ac mae manylion llawn y cais cynllunio drafft ar gael isod.

Bydd y ceisiadau cynllunio'n cael eu hystyried yn 'brif' prosiect (o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015), felly mae'n ofynnol cynnal ymgynghoriad 28 niwrnod yn unol â'r arweiniad, a bydd angen cyflwyno Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Cyflwyno (PAC) ynghyd â'r cais a fydd yn cynnig tystiolaeth y cynhaliwyd yr ymgynghoriad angenrheidiol ac adrodd am y materion a godwyd a pha un ai a sut yr aethpwyd i'r afael â'r rhain yn y cynlluniau terfynol. 

Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei feddwl am y cynlluniau er mwyn i ni ystyried barn cyn i ni derfynu'r cynnig a chyflwyno cais cynllunio i Gyngor Dinas Caerdydd. Gallwch chi fynegi eich barn trwy e-bostio: NECardiff@taylorwimpey.com

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 2 Ionawr 2019. Croesawn sylwadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y prosiect gallwch chi e-bostio NECardiff@taylorwimpey.com neu ffoniwch 02921 675484 (bydd y rhif hwn yn mynd â chi drwodd i dîm Cyfathrebu Grasshopper sy'n cynorthwyo â'n proses ymgynghori).

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn ar ran Taylor Wimpey gan gwmni o Gaerdydd sy'n arbenigo mewn ymgysylltu â'r gymuned, Grasshopper Communications.

Project Detail

Our proposals include:

 • Approximately 2,500 homes
 • Employment land
 • District centre including retail and community uses
 • A secondary school
 • A primary school
 • Public open space
 • Pedestrian and cycle routes

Cardiff has ambition for new development to be sustainable, aiming to achieve a 50:50 modal split between journeys by car and journeys by walking, cycling and public transport.  North East Cardiff is situated between the established villages of Llanishen, Lisvane and Pontprennau, enabling easy access to existing and new local services.  The site will have direct access to one of Cardiff’s flagship Cycle Superhighways, as well as new bus routes and the Metro system, offering high quality transport connections to the city centre and Cardiff Bay. 

Beth sy'n cael ei gynnig

Mae ein cynigion yn cynnwys:

 • Oddeutu 2.500 o gartrefi
 • Tir cyflogaeth
 • Canolfan ardal gan gynnwys defnyddiau manwerthu a chymunedol
 • Ysgol uwchradd
 • Ysgol gynradd
 • Man agored cyhoeddus
 • Llwybrau cerddwyr a beicio

Mae gan Gaerdydd uchelgais i ddatblygiadau newydd fod yn gynaliadwy, gan anelu at gyflawni rhaniad moddol 50:50 rhwng teithiau mewn car a theithiau trwy gerdded, beicio a chludiant gyhoeddus.  Mae Gogledd-ddwyrain Caerdydd wedi'i lleoli rhwng pentrefi sefydledig Llanisien, Llys-faen a Phontprennau, sy'n galluogi mynediad rhwydd i wasanaethau lleol presennol a newydd.  Bydd gan y safle fynediad uniongyrchol i un o Draffyrdd Beiciau baenllaw Caerdydd, yn ogystal â llwybrau bysiau newydd a system y Metro, sy'n cynnig cysylltiadau cludiant o ansawdd uchel â chanol y ddinas a Bae Caerdydd. 

Document Library

Please click on the links below to view in full all draft planning applications materials.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y casgliad cyflawn o ddogfennau'r cais cynllunio draft.

Draft Planning application form

Draft Development specification

 

Site Proximity Mapping

Application drawings

Application Site 

Development Framework Plan

Parameter Plans 

Strategic Open Space and Landscape Plan

Proposed Movement Plan

Proposed Density Plan

Proposed Building Heights Plan

Proposed Buildings to be Demolished Plan

Access Plans 

Drawing 1
Drawing 2
Drawing 3

Supporting plans:  

Illustrative Master Plan

GI Masterplan

Phasing Plan     

Draft Design and Access Statement

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11
Part 12
Part 13

Draft Planning Statement (incorporating draft S106 Heads of Terms);

Draft Transport Assessment

Draft Travel Framework Plan (contained within EIA)

Draft Flood Consequence Assessment (contained within EIA)

Draft Preliminary Risk Assessment (contained within EIA)

Draft Green Infrastructure Masterplan (contained within EIA)

Draft Energy Statement 

Draft Equalities Impact Assessment; and 

Draft Environmental Statement, consisting of the following chapters

Draft Non-Technical Summary

1. Introduction

2.The Site and Proposed Development 

3. Planning Policy Overview

4. Socio-Economic Effects

5. Transport

6. Air Quality 

7. Noise and Vibration 

8. Landscape and Visual Impact

9. Ecology and Biodiversity

10. Historic Environment

11. Soils and Agriculture

12. Hydrology, Flood Risk and Drainage

13. Ground Conditions

14. Utilities

15. Waste

16. Conclusion 

Draft ES Briefing Note for PAC

Volume 2: Figures and Appendices

1.1     Application Site Boundary

1.2     A statement outlining the relevant expertise or qualification of such experts

1.3     Cardiff Council Scoping Opinion 16th May 2018

2.1     Phasing Plan

2.2     Development Framework Plan

Parameter Plans (See Previous Drawings Above)

5.1     Transport Assessment

5.2     Framework Travel Plan

 

Air Quality

6.1     Glossary of Terminology

6.2     IAQM Assessment Methodology

6.3     Traffic Data

6.4     Verification and Adjustment of Air Quality Modelling

6.5     Location of Sensitive Receptors

6.7     Ecological Receptor Methodology and Results

6.8     Mitigation for Construction Dust Effects

 

Noise and  Vibration

7.1     Glossary

7.2     Assessment Criteria and Guidance

7.3     Noise Monitoring Equipment

7.4     Noise Survey Results

7.5     Noise Receptors and Monitoring Locations 

 

Supporting LVIA figures  

8.1 Green Infrastructure Masterplan

8.2   Coversheet

8.2   Landscape Designations

8.12 - 8.14  Landmap

8.15 Landscape Character

8.16 ZTV Mapping

8.17 Visual Envelope

8.18 Viewpoint Location

8.19 - 8.34 Viewpoint Figures

 

9.1 Previous Surveys and Updated Phase 1

9.2 Bat Results, Previous Data and Advice Notes

9.3 Reptile Surveys

9.4 Arboriculture Impact Assessment

9.5 Dark Corridors Plan

10.1 Designated and Non-Designated Heritage Assets considered in the ES Chapter

10.2 Archaeology and Heritage Assessment

10.3 Geophysical Report

10.4 Correspondence with GGAT 

11.1 Soils and Agricultural Quality Report

12.1 Flood Consequence Assessment

13.1 Geo-Environmental Preliminary Risk Assessment

14.1 - 14.11 Utilites

14.6 BT Openreach